• ارائه کمک های اثربخش برای ارتقا توانایی مادی، فرهنگی و معنوی مستضعفان و محرومان
  • بيانيه ماموريت: موسسه بنياد علوي در راستاي اهداف بنياد مستضعفان با حفظ كارآمدي، بكارگيري بهينه منابع، استفاده از روش ها و فناوري هاي مناسب، بهره مندي از نيروي انساني با انگيزه و ماهر، پايبندي به ارزش ها و توجه به كرامت انسانها، ايجاد زمينه مشاركت خيرين و تعامل با ساير دستگاهها درجهت ارتقاء سطح زندگي مادي،معنوي و فرهنگي مستضعفان و محرومين جامعه فعاليت مي نمايد. اين موسسه با ارائه خدمات به موقع و اثربخش به عبور نيازمندان از نقاط عطف زندگي كمك نمايد.